Ontvangsthal Huis Doorn

Bestuursleden van de Stichting Vrienden van Huis Doorn. V.l.n.r.: Jaap van der Kemp, Lysbeth van Valkenburg-Lely, Jan Litjens, Egens Holleman, Esther Wardenier.

Foto gemaakt door: Theo Scholten, driejuni fotografie

Stichting vrienden

Steun verlenen aan het museum

De Stichting Vrienden van Huis Doorn heeft de culturele ANBI-status en als belangrijkste statutaire doelstellingen:

  1. Een bijdrage te leveren aan de instandhouding van Museum Huis Doorn.
  2. De belangstelling voor en de kennis over Huis Doorn te vergroten.
  3. Steun te verlenen aan Huis Doorn, zowel financieel als in natura.
  4. Activiteiten ten gunste van Huis Doorn te initiëren en te stimuleren.

De stichting tracht deze doelstellingen te verwezenlijken door het verrichten van sponsor- en donateursactiviteiten, het organiseren van (studie-)bijeenkomsten, het onderhouden van een lokaal/regionaal netwerk, het verzorgen van publicaties en het exploiteren van de museumwinkel. Daarnaast organiseert de stichting studiereizen en levert zij een bijdrage aan initiatieven gericht op (ex-)vrijwilligers van Museum Huis Doorn.

Inkomsten verwerven

De inkomsten van de stichting bestaan uit opbrengsten van activiteiten, winkelrevenuen, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten. Periodiek wordt met de directie van de Stichting tot Beheer van Huis Doorn overleg gevoerd over de gang van zaken en de ten behoeve van het museum te ondernemen acties. Minimaal eenmaal per jaar bepalen beide stichtingen in gezamenlijkheid welke bestemming de Stichting Vrienden zal geven aan haar positieve exploitatieresultaat.

Bestuursleden

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Huis Doorn bestaat uit de volgende leden:

  • de heer J.E. (Egens) Holleman, voorzitter
  • mevrouw E.N. (Esther) Wardenier, penningmeester
  • de heer J.J. (Jaap) van der Kemp, secretaris
  • de heer J.T.F. (Jan) Litjens
  • mevrouw H.E. (Lysbeth) van Valkenburg-Lely

De bestuursleden zijn onbezoldigd.

Hieronder vind je het meest recente jaarverslag van de Stichting Vrienden.

Publicaties

MUSEUM Huis DOORN MAKES WORLD HISTORY PERSONAl

Tickets

Zien en doen

Bezoek ons online